Manier van werken

Een therapie verloopt klassiek volgens drie fasen: de aanmeldingsfase, de intakefase en de behandelfase. De laatste twee fasen zijn niet noodzakelijk sequentieel, ze kunnen elkaar met andere woorden overlappen.

In de eerste fase, de aanmeldingsfase, neemt de cliënt voor de eerste keer contact op met de praktijk. Hierbij worden de klachten kort bevraagd.

In de tweede fase, de intakefase, wordt er verder ingegaan op de klachten. Dit kan verschillende sessies in beslag nemen en gebeurt via actief bevragen, maar evengoed kan hiervoor gebruik gemaakt worden van dagboekopdrachten, vragenlijsten of tests. Deze fase heeft als doel meer inzicht te krijgen in het ontstaan en voortbestaan van de klachten en op die manier een eerste beeld van de samenhang van de problemen binnen de ruimere context van de cliënt te verkrijgen. Ook wordt stilgestaan bij de sterktes in het functioneren van de cliënt. Op basis van deze informatie wordt in samenspraak een behandelplan opgesteld, waarin vermeld wordt hoe en waaraan in de komende sessies gewerkt zal worden. De essentie van deze fase is dus met expertise naar een gezamenlijk werkplan toe te werken.

In de derde fase, de behandelfase, komt de uitvoering van het opgestelde behandelplan aan bod. De sessies binnen deze therapiefase worden over het algemeen steeds op dezelfde manier opgebouwd. In eerste instantie is er ruimte om de ervaringen van de cliënt tussen de vorige en de huidige sessie te bespreken. Hierbij wordt er stilgestaan bij de evolutie van de klacht(en) en eventuele andere vragen of bemerkingen van de cliënt. In tweede instantie worden de huiswerkopdrachten, die de vorige sessie werden meegegeven, besproken: lukte het de cliënt om de opdrachten goed uit te voeren, welke moeilijkheden ervaarde hij/zij hierbij, wat heeft hem/haar geholpen om de opdracht tot een goed einde te brengen, hadden de opdrachten een effect op de klachten? Het is belangrijk hierbij op te merken dat ook uit het niet slagen in een opdracht of de ervaren moeilijkheden bijgeleerd kan worden. Deze opdrachten hebben de bedoeling om stappen vooruit te zetten of te komen tot een verfijnder inzicht in de klachten. Ten slotte worden nieuwe huiswerkopdrachten voor de komende tijd besproken. Voorbeelden van opdrachten zijn gedachtenrapporten, exposure-oefeningen, het werken met een beloningssysteem bij kinderen, activatieopdrachten enz... De duur van deze fase is afhankelijk van de aard van de klachten, eventuele bijkomende moeilijkheden (en de persoonlijkheid van de cliënt).